1. DERNEĞİN İSMİ VE ADRESİ

 

1.1        Bu tüzükte amaçları ve işleyişi belirtilen kuruluşun adı “Deprem Yardım Derneği”’dir. Kısa adı “Anka İsviçre” olarak belirlenmiştir. İsviçre Medeni Hukuk Kanunu “Code des Obligations” (CO) Dernekler Yasası`nın 60. maddesine uygun olarak kurulmuş, ticari hedefi olmayıp kâr amacı gütmeyen, İsviçre’de yaşayan kişilerin birleşerek kurduğu, Türkiye ve İsviçre’de yardım projelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için çalışan, hiçbir dini ve siyasi kurum/kuruluşa bağlı olmayan, kimlikler üstü, farklılıklara saygılı, kapsayıcı, birleştirici, apolitik bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

 

1.2        Anka Afet Destek Dernegi`nin İsviçre’de kullanılan resmi dillerdeki adları şunlardır:

 

      a- Fransızca : Anka Association d’Aide Aux Victimes (Anka Suisse)

      b- Almanca: Anka Opferhilfeverein

      c- İtalyanca : Anka Associazione di sostegno alle vittime

 

1.3        Derneğin adresi dernek bürosudur, ancak büronun mevcut olmaması halinde Yönetim Kurulu Başkanının adresi dernek adresi olarak kullanılacaktır. Kuruluş tarihi itibari ile Anka Deprem Yardım Derneği 250 Route des Fayards 1290 Versoix adresindedir.

 

  1. DERNEĞİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ

 

2.1 – Derneğin Amacı

 

Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin yaşam biçimlerinin etkilendiği veya kesintiye uğradığı afet durumlarında barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi sosyal, toplumsal ve benzeri konularda her türlü desteği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

 

     2.2 – Derneğin Hedefleri

 

Yukarıda belirtilen amaç doğrultusundaki alt hedeflerimiz;

 

a-    Ayni ve nakdi bağış toplamak, duruma göre afetzedelerin temel ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde temin edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak,

 

b-   Kamuoyu yaratmak ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları yapmak,

 

c-    Seminerler ve toplantılar düzenlemek,

 

d-   Kermes ve tanıtma stantları kurmak,

 

e-    Eğitim ve sosyal hizmetleri teşvik etmek,

 

f-     İleriye dönük faaliyetlerde temel teşkil etmek üzere kullanılmak için her türlü bilgi, belge ve dokümanı tedarik etmek ve arşivlemek,

 

g-   Gerek İsviçre’de gerekse diğer ülkelerde aynı duyarlılığı paylaşan STK`lar ile eylem ve işbirliği içinde olmak,

 

h-   Gerekli olması halinde ve mevzuatın elverdiği koşullarda şubeler ve diğer ülkelerde temsilcilikler açmak,

 

i-     Engellilerin toplumsal yaşama katılımını sağlayacak önlemleri almak, her engelli bireyin farklı gereksinimleri olduğunu göz önünde tutarak desteklenmelerini sağlamak,

 

j-     Bilim, sanat, kültür çalışmalarını desteklemek, organize etmek, doğal afet nedeniyle varlığı tehlikeye giren bu faaliyetlerin gelişimini sağlayacak araştırmalar yapmak,

 

k-     Doğayı ve çevreyi koruma amaçlı faaliyetlerde bulunmak ve desteklemek,

 

l-     Hayvanları koruma amaçlı faaliyetlerde bulunmak ve desteklemek.

 

 

        3.  HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER

        

a-    Sosyal olarak daha zayıf durumda olanları desteklemeye yönelik yardım kampanyaları düzenlemek, desteklemek ve kamuoyuna duyurmak,

 

b-   Eğitim çalışmaları düzenlemek,

 

c-    Tanınmış fikir, siyaset, sanatçı ve işadamlarını davet etmek, onlarla çevre ve afet üzerine ortak çalışmalar yürütmek,

 

d-   Dergi, gazete, TV, internet sitesi, sosyal medya araçlarını kurmak ve kullanmak, 

 

e-    Halkla ilişkiler kampanyaları organize etmek, yürütmek,

 

    4.   ÜYELİKLER

 

       4.1 ASİL ÜYELİK

 

a-    18 yaşını doldurmuş herkes asil üye adayı olabilir.

 

b-   Kuruluştan sonraki İlk Genel Kuruldan itibaren asil üyelik koşulu, 2 mevcut üyenin referansını almaktır. Mevcut üyeler bir yıl içerisinde en fazla 5 kişiye referans olabilir.

 

c-    Üye adaylığı, başvuru formunun doldurulması ile yazılı olarak yapılır.

 

d-    Üye adaylarının üyelik şartlarına uygun olup olmadığına, derneğin Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu, kararını başvuruyu yapan kişilere başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı olarak bildirir. Başvurunun reddedilmesi durumunda dernek Yönetim Kurulu, reddetme sebeplerini belirtmek mecburiyetindedir. Üyeliği kabul edilmeyen adaylar   Yönetim Kurulu’nun üyelikle ilgili kararına yalnızca gelecek ilk Genel Kurul’da itiraz edebilirler. Genel Kurul kararı bağlayıcıdır.

 

e-    Üye olan kişi, Dernek Tüzüğü’nün hükümlerine uymayı kabul eder.

 

f-     Üye, aidatlarını düzenli ödemek zorundadır.

 

g-   Asil üye aidat miktarı ve ödeme koşulları Genel Kurul tarafından saptanır. Gerekirse Genel Kurul aynı aileden olan diğer üyeler, 25 yaşına kadar öğretimlerini devam ettiren öğrenciler ve dar gelirli üyeler için özel bir aidat tespit edebilir.

 

h-   Üyeler, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu’ndan onay almadan, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğuna girebilecek konularda dernek adına girişimlerde bulunamazlar.

 

i-     Yönetim Kurulu, asil üyeliğe uygun gördüğü kişileri üye olmaları için davet edebilir.

 

 

 

 

       4.2 ONURSAL ÜYELİK

 

a-    Derneğin amaçlarını destekleyen kişilere Onursal Üyelik verilebilir.

 

b-   Onursal Üyelik herhangi bir üye tarafından önerilebilir. Yönetim Kurulu, yapılacak ilk toplantısında bu konuyu görüşerek karara bağlar. Yönetim Kurulu karar aldıktan hemen sonra Onursal Üyelik geçerlilik kazanır.

 

c-    Onursal Üyeler lüzumu halinde çeşitli komisyon ve kollarında görev alabilirler ancak seçme, seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.

 

d-   Onursal Üyeler’in üyelik vasfını Genel Kurul üçte iki çoğunluk kararıyla kaldırabilir.

 

    

        4.3 ÜYELİĞİN DONDURULMASI

 

a-     Senelik aidatını senenin ilk 30 günü içerisinde bir gerekçe göstermeksizin ödemeyen üyelere yazılı olarak hatırlatma yapılır ve 15 gün içerisinde toplam aidat borcunu ödemesi istenilir. Yazılı ikaza rağmen bu 15 günlük dönemde aidatını ödemeyen üyenin üyeliği dondurulur ve Yönetim Kurulu tarafından üyeye bildirilir. Bir sonraki 15 gün içerisinde ödeme yapılmazsa üyelikten çıkartılır.

 

b-   Yönetim Kurulu derneğe zarar verecek şekilde zanlı durumuna düşen üyesinin üyeliğini, durum açıklığa kavuşuncaya kadar dondurma kararı alabilir.

 

4.4 ÜYELİKTEN AYRILMA

 

a-    Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

 

b-   Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez ve üye ödemiş olduğu üyelik aidatlarını ve/veya bağışları geri isteyemez.

 

4.5 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

a-     Yönetim Kurulu derneğin tüzük ve amaçlarına aykırı hareket eden üyelerin üyeliğinin düşürülmesi için karar alabilir. Üye kendisini ilk Genel Kurul’da savunma hakkına sahiptir ve Genel Kurul kararı bağlayıcıdır.

 

b-   Üyelikten çıkarılanlar, 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu’na itirazda bulunabilir. İtirazı Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen üyelerin durumu, üyelikten çıkarma kararını takip eden en yakın Genel Kurul toplantısında değerlendirilerek sonuçlandırılır.

 

c-    Üyelikten düşürülen üyenin hakları yukarıda belirtilen şekilde Genel Kurul tarafından nihai karar alınana kadar dondurulur.

 

d-   Üyeliğin son bulmasından sonra, üyelikten ayrılan veya çıkarılan üye dernekten hiçbir hak iddia edemez. Onursal üyelerin ayrılması veya düşürülmesi de yukarıda belirtilen koşullardadır.

 

 

4.6   ÜYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

a-    Üyeler, derneğin tüzük ve amaçlarına her zaman uygun hareket etmek ve kararların uygulanmasına katılmakla yükümlüdürler.

 

b-   Derneğin tüzük ve amaçlarına aykırı faaliyette bulunmadıkları takdirde üyelerinin diğer derneklerdeki faaliyetlerinden dolayı müdahalede bulunulamaz.

 

c-    Üyeler Genel Kurul tarafından tespit edilen üyelik aidatını bir defada öderler. Onursal üyelerin aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Ancak arzu ettikleri takdirde bağışta bulunabilirler.

 

d-   Üyeler görüş, öneri ve şikayetlerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirebilirler. Yönetim Kurulu bu gibi başvurulara, en kısa zamanda yazılı yanıt vermekle yükümlüdür.

 

e-    Üyeler, gerekçe göstererek, Yönetim Kurulu’ndan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gidilmesini isteyebilirler. Toplantıya gidilme şartları bu tüzüğün 5.1.3 maddesinde (Olağanüstü Genel Kurul) belirtilmiştir.

 

 

  5- BİRLİĞİN ORGANLARI

 

      5.1 – GENEL KURUL

      

5.1.1            OLAĞAN GENEL KURUL

 

a-    Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır ve asil üyelerinin tümünden oluşur.

 

b-   Toplantıyı Yönetim Kurulu düzenler ve gündemi tespit eder ve toplantıya başkanlık eder. Genel Kurul’a daveti, toplantıdan en az 6 hafta önce yazılı olarak ve gündemle birlikte üyelere gönderir. E-posta adresi olan üyelere e-posta ile yollanabilir. Aynı yazılı bildiride ilk Genel Kurul`da çoğunluk sağlanamama ihtimaline karşı, ilk toplantı tarihinden sonra en fazla 4 hafta içinde bir tarih belirlenerek üyelere bildirilir.

 

c-    Üyelikten çıkarılanlar, itiraz haklarını kullanabilmeleri için Genel Kurul toplantısına davet edilirler.

 

d-   Olağan Genel Kurul toplantısı yılda bir defa yapılır ama bir önceki Genel Kurul toplantısı ile aralarında en az 11 ay en fazla 13 ay olmalıdır. Toplantı İsviçre’nin herhangi bir yerinde yapılabilir.

 

e-    Üyelik aidatını Genel Kurul tarihinden iki hafta öncesine kadar ödememiş üyeler Genel Kurul’da oy hakkına sahip değildirler.

 

f-     Genel Kurula üyelerin yarısından bir fazlasının fiziken katılması (salt çoğunluk) halinde Genel Kurul karar yetkisine sahiptir.   Genel Kurulu açan Yönetim Kurulu başkanı katılım sağlamış olan üye sayısını saydırır ve Genel Kurul’un karar yetkisi olup olmadığını bildirir. Eğer Genel Kurul’un karar yetkisi varsa, seçim ve oylamalarda çoğunluk sayısının ne olduğunu bildirir.

 

g-   Çoğunluk sağlanmadığı takdirde Genel Kurul, ilk dört haftalık süreçte, aynı gündemle, salt çoğunluğa bakılmaksızın toplanır ve alınan kararlar geçerli sayılır.

 

h-   Olağan Genel Kurul`da kararlar basit çoğunlukla alınır. Bu durum tüzük değişikliği için geçerli değildir. Tüzük değişikliği yapılacaksa, tüm üye sayısının üçte iki çoğunluğu gerekir.

 

i-     Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde derneğe üye olmayan kişileri Genel Kurul’a misafir olarak davet edebilir.

 

j-     Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde üyelerin kayıtlı e-posta adresleri üzerinden davet göndermek koşulu ile web tabanlı internet toplantı programları aracılığı ile bu tüzük esaslarına uygun olarak olağan ve olağanüstü toplantı düzenleyebilir.

 

 

 5.1.2  OLAĞAN GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

a-     Gizli oy-açık sayım ile, Yönetim ve Hesap Denetim Kurulları’nın üyelerini seçmek,

 

b-   Yönetim Kurulu’nun çalışma ve mali raporları ile Denetleme Kurulu’nun hazırladığı raporları görüşmek, çalışmalarını onaylamak veya gerekçesini belirtmek koşulu ile ret etmek,

 

c-    Aidat miktarını ve şeklini belirlemek,

 

d-   Tüzük değişikliği yapılmasına karar vermek,

 

e-    Derneğin kapatılmasına karar vermek.

 

 

        5.1.3 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

 

a- Yönetim Kurulu, derneğin çalışmaları ve geleceği açısından gerekli gördüğü koşullarda, Olağanüstü Genel Kurul’u toplantıya çağırabilir. Olağan Genel Kurul için geçerli tüzük maddeleri Olağanüstü Genel Kurul için de geçerlidir.

 

b- Denetleme Kurulu veya kayıtlı üye sayısının üçte biri yazılı olarak ve gerekçe göstererek Yönetim Kurulu’ndan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasını isteyebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu, üyeleri 2 ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet eder.

 

c-  Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul toplantısını 2 ay içinde düzenlemez ise, bu görevi Denetleme Kurulu üstlenir ve üyeleri davet ederek, toplantının yapılmasını sağlar.

 

 

    5.2  YÖNETİM KURULU

 

5.2.1           YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU

 

a-           Yönetim Kurulu’nu Genel Kurul seçer.  Yeni Yönetim Kurulu seçilince eskisinin görevi biter. Görev süresi 2 yıl olup, gizli oy, açık sayımla seçilir.  

 

b-           Yönetim Kurulu üyelik başvuruları bireysel olarak yapılır. Genel Kurul seçim usulünü belirleyebilir.

 

c-           Yönetim Kurulu 7 asil, 3 yedek üyeden oluşur Yönetim Kurulu ilk toplantısında Başkan dahil görev bölümünü yapar.

 

d-           Yedek üyeler, asil üyelerde eksilme olduğunda, Genel Kurul’da aldıkları oy sıralamasına göre asil üyeliğe geçerler. Oy eşitliği halinde en yaşlı yedek üye asil üye olur.

 

e-           Başkan muhtelif sebeplerden dolayı görevini bırakmak zorunda kalırsa, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ilk Genel Kurul’a kadar geçici olarak Başkanlık görevini üstlenir. Yedek üyelerden biri Yönetim Kurulu’na girer ve ilk toplantıda tekrar görev dağılımı yapılır.

 

 

f-            Yeni seçilen Yönetim Kurulu asil üyeleri, en yaşlı üyenin belirlediği tarihte ve başkanlığında, en geç iki hafta içinde, aşağıda belirtildiği yapı çerçevesinde görev bölümü yaparlar,

 

1-   Başkan

2-   Başkan Yardımcısı

3-   Sekreter

4-   Sekreter Yardımcısı

5-   Sayman

6-   Sayman Yardımcısı

7-   Kültürel ve sosyal işlemler sorumlusu bir üye

 

        Yeni Yönetim Kurulu görev dağılımını, üyelere yazılı olarak bildirir.

    Olağan durumlarda Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Fakat gerekli görülür ise üyelerden birinin uyarısı veya Denetleme Kurulu’nun isteği üzerine mümkün olan en kısa zamanda toplantı yapılır.

 

g-           Yönetim Kurulu kararlarını oyların salt çoğunluğu esasına göre alır. Oy eşitliği durumunda başkanın tercihi esas alınır. Yedek üyelerin söz hakkı vardır, fakat oy kullanamazlar.

 

h-           Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde üyelerin kayıtlı e-posta adresleri üzerinden davet göndermek koşulu ile web tabanlı internet toplantı programları aracılığı ile toplantı düzenleyebilir.

 

i-          Yönetim Kurulu üyeleri çalışmalarını gönüllü olarak yaparlar ve herhangi bir ücret talep etmezler. Yönetim Kurulu, başkanının, üyelerinin, kurul ve çalışma komisyonlarının yaptıkları masrafları, bütçe imkanları dahilinde, masraf formu ve ilgili ödeme belgeleri karşılığında ödenmesine onay verir.

 

j-            Yönetim Kurulu üyesi mazeret bildirmeden üç defa arka arkaya toplantılara katılmazsa görevden çekilmiş sayılır. Bu tespiti Yönetim Kurulu yapar. Yedek üyelerden yukarıda tarif edilen şekilde sırada olan onun yerini alır ve yeni bir görev dağılımı yapılır. Görevi düşen üye Genel Kurul’da savunma yapma hakkına sahiptir.

 

k-           Yönetim Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğun altına düşmesi durumunda, Genel Kurulu  olağanüstü toplantıya çağırır.

 

5.2.2           YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

a-    Genel Kurul’dan sonra derneğin en yetkili organıdır. Derneği her yerde temsil eder ve tüm çalışmalarından sorumludur. Yönetim Kurulu üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlar.

 

b-    Yönetim Kurulu, gereksinim duyulan menkul eşyayı ve taşınmazları ve veya makinaları kiralar veya satın alır, çalışmaları için ihtiyaç duyduğu personelin alınmasına ve çıkarılmasına bütçe imkanları doğrultusunda karar verir.

 

c-    Çalışma raporlarını, bütçeyi, gelir ve gider hesabını hazırlar ve Genel Kurul’un onayına sunar. Görülen lüzum üzerine uzmanlık komisyonları kurar eğitim ve diğer faaliyetler için gruplar organize eder.

 

d-    Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un aldığı kararları hayata geçirir ve koordinasyonunu sağlar, tüzükte belirlenen amaçlar ve görevler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirir. Yönetim Kurulu gerektiğinde kardeş dernek temsilcileri ile istişare toplantıları yapabilir. Bu toplantıların özetini yazılı olarak üyelere bildirilir.

 

e-    Bankada hesap açarak Dernek parasını orada tutabilir. Harcamalar bu hesaptan Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Bankadan para çekmeye, Yönetim Kurulu’nun tayin edeceği iki kişi (tercihen başkan ve sayman olmak üzere) yetkilidir ve en az iki imza gereklidir.

 

f-     Üyeleri Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağırır ve toplantıya başkanlık eder.

 

g-    Yönetim Kurulu aşağıdaki defter ve dosyaları tutar:

 

                   a- Toplantı tutanakları

                   b- Gelen ve Giden Evrak Dosyası

                   c- Gelir ve Gider Mali Defteri

                   d- Üyelerinin Kayıt Dosyası

                   e- Demirbaş Eşya Defteri

 

 

h-    Bütün defterleri, dosyaları, demirbaş eşyalarını, derneğinin nakit parasını ve banka cüzdanlarını bir tutanakla yeni seçilen Yönetim Kurulu’na teslim eder.

 

i-     Komisyonlardan Yönetim Kurulu sorumludur.

 

j-     Yönetim Kurulu, gerekli durumlarda yeni komisyon kurma ve kapatma yetkisine sahiptir.

 

k-    Yönetim Kurulu, derneğin amaçları çerçevesinde devlet otoriteleri, siyasi partiler, kardeş dernekler, vakıflar ve kurumlarla ilişkiler kurmak, ortak faaliyetlerde bulunmak, anlaşmalar yapmak yetkisine sahiptir.

 

 

5.2.3   BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

 

a-    Başkan derneği imzasıyla ilzam eder ve derneğin bütün taahhütlerinden sorumludur ve derneği dışarıya karşı temsil eder. Gerekli gördüğünde temsil görevini Yönetim Kurulu’nun diğer üyelerine verebilir.

 

b-   Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır ve toplantıları yönetir. Başkanın olmadığı hallerde, başkan yardımcısı toplantıları idare eder

 

c-    Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına başkanlık eder.

 

d-   Gerekli gördüğü durumlarda, tüm resmî kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), vakıf ve derneklerin başkanları veya temsilcileri ile ilişkiler kurar, derneğin amaçlarını tanıtır, ortak çalışmalar hazırlar.

 

 

5.2.4  BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

a-    Başkan Yardımcısı, görevlerinin ifasında Başkan’a yardımcı olur.

 

b-   Başkanın bulunmadığı durumlarda başkanlık görevini üstlenir.

 

 

5.2.5           SEKRETER VE YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

a-    Yönetim Kurulu toplantılarında Sekreter veya Sekreter Yardımcısı tutanak tutarlar ve kararları karar defterine geçerler. Tutanakta ve karar defterinde toplantının yeri, tarihi, katılanların ismi, alınan kararlar ve oylama sonuçları belirtilmelidir. Alınan kararlar toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Tutanaklar ve karar defteri saklanır ve yetkisi olmayan kişilere verilmez.

 

b-   Derneğin bütün idari işlemlerinden ve büroda çalışan personelden sorumludurlar.

 

c-    Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararları ve hazırladığı bildirileri üyelere yazılı olarak duyururlar.

 

 

5.2.6   SAYMAN VE YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

a-     Derneğin gelir ve gider defterlerini tutarlar, 1000.- İsviçre frangı nakit parayı kasada muhafaza eder, ayrıca üye aidatlarının toplanmasını sağlarlar.

 

b-   Başkan’ın onayı ve harcamalar için gereken müşterek imzaların alınması şartı ile gereken ödemeleri yaparlar.

 

c-    Derneğin banka hesabından, Başkan’ın onayı ve harcamalar için gereken müşterek imzaların alınması şartı ile para çekip yatırabilir, transfer yapabilir. Bu konuda aylık olarak Yönetim Kurulu’nu bilgilendirirler.

 

d-   Denetleme Kurulu’nun isteği üzerine, gelir ve gider defterini denetlemeye hazır tutar.

 

 

   5.3  DENETLEME KURULUNUN  GÖREV VE YETKİLERİ

 

a-    Genel Kurul’da gizli oy, açık sayımla seçilir. 3 asil 2 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 yıldır. Denetleme Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan seçer ve bunu iki hafta içinde Yönetim Kuruluna bildirir. Yedek üyelerin söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur.

 

b-   Denetleme Kurulu’nda yer boşalması halinde, giden üyenin yerine yedek üye geçer.

 

c-    Denetleme Kurulu’ndaki değişiklikler yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir.

 

d-   Altı ayda bir yapılacak denetlemelerde, kasa ve banka hesabındaki para durumunu, gelir-gider defter ve tutanaklarını kontrol eder ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar. Yıllık mali denetim sonuçlarını da Genel Kurul’a bir tutanakla bildirir.

 

e-    Derneğe ait demirbaş eşya listesini ve bu eşyaların kiralanması veya satışı durumunda, değerinin piyasa değer ölçülerine uyup uymadığını kontrol eder.

 

f-     Hesaplarda usulsüzlük tespit ederse, gelir-gider defter ve dosyalarına el koyar ve Yönetim Kurulu’ndan, Olağanüstü Genel Kurul’un toplanmasını ister. Eğer Yönetim Kurulu bunu yerine getirmez ise, Denetleme Kurulu, Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağırır. Toplantıya gidilme şartları bu tüzüğün 5.1 Genel Kurul maddelerinde belirtilmiştir.

 

g-   Üyelerin hesaplarla ilgili şikayetlerini değerlendirir.

 

h-   Denetleme Kurulu aşağıdaki dosyaları tutar:

 

                    a- Denetleme raporları dosyası;

                    b- Saymanlık yazışmaları dosyası.

 

i-     Mali raporunu Genel Kurul’a sunar.

 

     

 6.  DERNEĞİN GELİRLERİ

 

a-         Üye aidatları: Yıllık üye aidatları Yönetim Kurulu’nun önerisiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Yıllık aidat miktarları üyelere bildirilir. Üyelerin başka maddi sorumlulukları yoktur. Dernek üçüncü şahıslara karşı sadece kendi mal varlığı ile sorumludur.

 

                 a – Üyelik aidatları

 

b-         Çeşitli faaliyetlerden elde edilen gelirler.

 

c-          Bankadaki mevduattan elde edilen faiz gelirleri ve FX swap işlemleri aracılığı ile elde edilen gelirler

 

d-         Ayni ve nakdi bağış ve yardımlar.

 

Dernek tüzük amaçlarına ters düşebilecek bağışları kabul etmez. Yönetim Kurulu bağışların kaynağını değerlendirerek kabul etmeme hakkını saklı tutar.

 

 

  7.  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

a-     Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya üyelerin üçte biri derneğin tüzüğünde değişiklik yapılmasını, gerekçe göstererek isteyebilirler. Bu isteklerini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirirler. Yönetim Kurulu tüzükte yapılması öngörülen değişiklikleri Genel Kurul’un onayına sunar.

 

b-   Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırırken, tüzük değişikliği yapılmak istendiğini gündeme alarak açıkça belirtir ve değişiklik tasarısını gündeme ekler.

 

c-    Genel Kurul’da tüzük değişikliği oyların üçte iki çoğunluğu ile gerçekleşir.

 

d-   Bu tüzükte bulunmayan konular için İsviçre “Code des Obligations/Medeni Hukuk” Dernekler Yasasının   60. ve müteakip maddesi ile ilgili hükümleri geçerlidir.

 

 

 

  8.  DERNEĞİN  FESHEDİLMESİ

    

a-    Derneğin feshi, Yönetim Kurulu’nun teklifi veya üyelerin üçte birinin Yönetim Kurulu’na yazılı başvurusu üzerine gündeme alınır. Başvuruda ayrıntılı sebep gösterilmesi zorunludur.

 

b-   Genel Kurul’un, derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurul’a toplam üye sayısının dörtte üçünün katılması ve oyların üçte iki çoğunluğu aranır. Bu konuda Genel Kurul toplantıya çağrılırken, derneğin kapatılmak istendiğinin gündeme açıkça yazılması zorunludur.

 

c-    İlk toplantıda üye çoğunluğu sağlanamaz ise, bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile derneğin kapatılmasına karar verilir.

 

d-   Derneğin kapatılma işlemlerini son Genel Kurul tarafından seçilen bir Fesih Komitesi yürütür.

 

e-    Fesih Komitesi hukuki işlemlerden doğan yükümlülüklerine sadece kasa ve bankadaki nakit para ve malları ile sorumludur. Şayet yöneticilerin cezai sorumluluğu ve suçları yoksa yöneticilerin ve üyelerinin mali sorumlulukları yoktur.

 

f-     Derneğin kapatılması halinde, Fesih Komitesi, nakit para ve mal varlığı satış gelirinin masraflar çıktıktan sonra kalan kısmını İsviçre merkezli bir derneğe hibe eder.

 

  9.  GEÇİCİ MADDELER

 

a-    Kuruluş için derneğin tüzüğünü kurucu üyeler hazırlarlar.

 

b-   Dernek Kurucu Üyeleri aşağıda olduğu gibidir.

 

Adı                         Soyadı

Hüseyin                   Enhas

Ertan                      Özbatur

Ayşe                       Hacıhabiboğlu Çetinel

Esen Meltem            Turman

Kemal                     Ersoy

Çigdem                   Ayan De Groot

Brigitte                   Özdoğan

Vedat                      Salfur

Ahmet Alparslan       Aktaş

 

 

c-    Kurucu Yönetim ve Denetim Kurulu:

 

İlk Genel Kurul’da dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu ve geçici Denetim Kurulu üyeleri olup isim ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.  

 

 

Kurucu (Geçici) Yönetim Kurulu Üyeleri;

 

Başkan:                  Hüseyin Enhas

Başkan Yardımcısı:      Ertan Özbatur

Sayman:                 Esen Meltem Turman

Sayman Yardımcısı:      Kemal Ersoy

Sekreter:                Ayse Hacıhabiboğlu Çetinel

Sekreter Yardımcısı:      Çiğdem Ayan De Groot

Üyeler:                   Brigitte Özdoğan

                                      

    

 

Kurucu (Geçici) Denetim Kurulu

 

1.    Üye:                                 Vedat Salfur

2.    Üye:                                 Ahmet Alparslan Aktaş

 

 

d-   Kurucu Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılacak ve üyelikleri kabul edilecek üye adayların listesini hazırlar. Genel Kurul tarihini, saatini ve yerini tespit eder, toplantı gündemini hazırlar ve üye adaylarına göndererek Genel Kurul’a davet eder.

 

e-    Kurucu Yönetim Kurulu Genel Kurulu yürütür.

 

f-     Olağan Genel Kurul’da yeniden düzenleninceye kadar 2023 yılı için aylık aidat tutarı 10 CHF olarak belirlenmiştir. Üyeler üye oldukları tarih itibari ile sene sonuna kadarki toplam aidat tutarını toplu olarak tek seferde öderler.

 

g-   Kurucu Yönetim Kurulu, aday üyeler listesi okunduktan sonra adaylar hakkında olabilecek itirazları dinler; gerekirse ismen oylamaya gider yoksa bütün liste oylamaya sunulur. Sadece Kurucu Üyeler Genel Kurul’da üyelik kabulüne ilişkin oy kullanabilirler.  Basit çoğunlukla adayların üyeliği kabul edilir.

 

Bu noktadan sonra yeni kabul edilmiş üyelerle Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin kurulu seçimine geçilir. Yeni seçilen Yönetim Kurulu, yetkileri Kurucu Yönetim Kurulu’ndan en yaşlı üye aracılığı ile devralır.

 

 

 

 

  10.   YÜRÜRLÜK

 

     Bu tüzük, geçici maddeler dahil 11 sayfadan ibarettir ve derneğin 22 Şubat 2023 tarihinde Cenevre`de yapılan Kurucu Yönetim Kurulu Toplantısı’nda oy birliği ile kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

   

 

İlk Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu’nun seçilmesinden sonra 9 Numaralı Geçici Maddeler yürürlükten çıkacaktır.