Amaçlarımız;

 • “Bölgeden göçü önlemek” ana hedefinden yola çıkarak, orta ve uzun vadede, etkin, anlamlı, sürdürülebilir ve takip edilebilir projeleri hayata geçirerek afet bölgesinin rehabilite edilmesine destek vermek ve bölgenin tekrar üreten, yasayan, ekonomik gücünü kazanmış bir bölge olmasını sağlamaya yardımcı olmak.

 

 • Afet Yönetimi Döngüsünün her aşamasına ayrı ayrı odaklanarak, gelecekte meydana gelmesi beklenen afetler için önleyici, hafifletici, tedbir alıcı çalışmalar yapmak.

 

Faaliyet Alanlarımız;

 1. Ayni ve maddi bağış toplamak,
 2. Duruma göre afetzedelerin temel ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde temin edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak,
 3. Kamuoyu yaratmak ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları yapmak, 
 4. Seminerler ve toplantılar düzenlemek,
 5. Kermes ve tanıtım stantları kurmak,
 6. Eğitim ve sosyal hizmetleri teşvik etmek,
 7. İleriye dönük faaliyetlerde temel teşkil etmek üzere kullanılmak için her türlü bilgi, belge ve doküman tedarik etmek ve arşivlemek,
 8. Gerek İsviçre’de gerekse diğer ülkelerde aynı duyarlılığı paylaşan STK`lar ile eylem ve iş birliği içinde olmak,
 9. Gerekli olması halinde ve mevzuatın elverdiği koşullarda şubeler ve diğer ülkelerde temsilcilikler açmak,
 10. Gençleri bilime, teknolojiye, gelişmeye, yeniliğe ve değişime açık ve eleştirel düşünceye sahip bireyler olmaları için desteklemek, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
 11. Afet durumları dışında da dayanışma ile ülkemizin, gençlerimizin kalkınmasına ve çağdaş yaşam standartlarına kavuşmasına destek olmak,
 12. Çocukların birer birey olduklarını göz önünde tutarak, haklarını korumak, bu hakların hayata geçirilmesini sağlamak, çocuklara yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak, 
 13. Engellilerin toplumsal yaşama katılımını sağlayacak önlemleri almak, her engelli bireyin farklı gereksinimleri olduğunu göz önünde tutarak desteklemelerini sağlamak,
 14. Bilim, sanat, kültür çalışmalarını desteklemek, organize etmek, gelişimini sağlayacak araştırmalar yapmak,
 15. Doğayı ve çevreyi koruma amaçlı faaliyetlerde bulunmak ve desteklemek,
 16. Hayvanları koruma amaçlı faaliyetlerde bulunmak ve desteklemek.